Tag Archives: Siemens LOA36.171A27

Đại lý bộ điều khiển đầu đốt Siemens

Đại lý bộ điều khiển đầu đốt Siemens Siemens LMO14.111C2 – Oil burner control, 1-stage, QRB/QRC, up to 30kg/h, TSA=10s, t3n=10s, AC230V Siemens LFL1.122 – Gas burner control, for flash-steam generators, t1=10s, TSA=2s, t9=2s, AC230V Siemens LAL1.25 – Oil burner control, universal, QRB1/QRC1, TSA=5s, t3n=15s, t1=22.5s, AC230V Siemens LOK16.140A27 – Oil burner control, for flash-steam […]