Đại lý bộ điều khiển đầu đốt Siemens

Đại lý bộ điều khiển đầu đốt Siemens

Siemens LMO14.111C2 – Oil burner control, 1-stage, QRB/QRC, up to 30kg/h, TSA=10s, t3n=10s, AC230V
Siemens LFL1.122 – Gas burner control, for flash-steam generators, t1=10s, TSA=2s, t9=2s, AC230V
Siemens LAL1.25 – Oil burner control, universal, QRB1/QRC1, TSA=5s, t3n=15s, t1=22.5s, AC230V
Siemens LOK16.140A27 – Oil burner control, for flash-steam generators, t1=10s, TSA=4s, AC230V
Siemens LOA36.171A27 – Oil burner control, 2-stage, t1=13s, TSA=10s, t3n=15…20s, AC220…240V
Siemens LFL1.133 – Gas burner control, for flash-steam generators, t1=9s, TSA=3s, t9=3s, AC230V
Siemens LMO14.113C2 – Oil burner control, 1-stage, QRB/QRC, up to 30kg/h, TSA=10s, t3n=3s, AC230V
Siemens LGK16.122A27 – Gas burner control, for flash-steam generators, t1=10s, TSA=2s, AC230V
Siemens LAL2.14 – Oil burner control, for flash-steam, QRB1/RAR, TSA=4 s, t3n=10s, t1=10s, AC230V
Siemens LOK16.250A27 – Oil burner control, universal, t1=22s, TSA=5s, AC230V
Siemens LAL2.25 – Oil burner control, universal, QRB1/RAR, TSA=5s, t3n=15s, t1=22.5s, AC230V
Siemens LOK16.650A27 – Oil burner control, medium-/heavy-oil burners, t1=66s, TSA=5s, AC230V
Siemens LFL1.148 – Gas burner control, atmospheric, intermittent, t1=10s, TSA=4 s, t9=8s
Siemens LDU11.523A27 – Gas valve proving system, t3=5s, t4=5s, AC220…240V
Siemens LMO24.111C2 – Oil burner control, 2-stage, QRB/QRC, TSA=10s, t3n=10s, AC230V
Siemens LGK16.322A27 – Gas burner control, for stationary air heaters, t1=35.5s, TSA=2s, AC230V
Siemens LME21.230C2 – Burner control, 2-stage, ion, t1=20s, TSA=3s, AC230V
Siemens LME21.330C2 – Burner control, 2-stage, ion, t1=30s, TSA=3s, AC230V
Siemens LFL1.322 – Gas burner control, for stationary air heaters, t1=36s, TSA=2s, t9=2s, AC230V
Siemens LAL2.65 – Oil burner control, medium-/heavy-oil, QRB1/RAR, TSA=5s, t3n=15s, t1=66s, AC230V
Siemens LME21.350C2 – Burner control, 2-stage, ion, t1=30s, TSA=5s, AC230V
Siemens LGK16.333A27 – Gas burner control, t1=31.5s, TSA=3s, AC230V
Siemens LAL3.25 – Oil burner control, universal, QRB1/RAR, TSA=5s, t3n=15s, t1=22.5s, AC230V
Siemens LMO44.255C2 – Oil burner control, stationary air heaters, 2-stage, QRB/QRC, 30kg/h, AC230V
Siemens LFL1.333 – Gas burner control, t1=31s, TSA=3s, t9=3s, AC230V
Siemens LMO64.301C2 – Oil burner control, 1-stage, QRB/QRC, TSA=10s, t3n=10s, t8=90s, AC230V
Siemens LGK16.335A27 – Gas burner control, t1=37s, TSA=2.5s, AC230V
Siemens LME22.131C2 – Burner control, 2-stage, ion, t1=7s, TSA=3s, actuator 12s, AC230V
Siemens LFL1.335 – Gas burner control, t1=37s, TSA=2.5s, t9=5s, AC230V
Siemens LGK16.622A27 – Gas burner control, t1=65s, TSA=2s, AC230V
Siemens LME22.232C2 – Burner control, 2-stage, ion, t1=20s, TSA=3s, actuator 20s, AC230V
Siemens LME22.233C2 – Burner control, 2-stage, ion, t1=20s, TSA=3s, actuator 30s, AC230V
Siemens LFL1.622 – Gas burner control, t1=65s, TSA=2s, t9=2s, AC230V
Siemens LGK16.635A27 – Gas burner control, t1=66s, TSA=2.5s, AC230V
Siemens LME22.331C2 – Burner control, 2-stage, ion, t1=30s, TSA=3s, actuator 12s, AC230V
Siemens LME23.331C2 – Burner control, 2-stage, QRB/QRC, t1=30s, TSA=3s, actuator 12s, AC230V
Siemens LFL1.635 – Gas burner control, t1=66s, TSA=2.5s, t9=5s, AC230V
Siemens LME23.351C2 – Burner control, 2-stage, QRB/QRC, t1=30s, TSA=5s, actuator 12s, AC230V
Siemens LFL1.638 – Gas burner control, atmospheric, t1=66s, TSA=2.5s, t9=7.5s, AC230V

đại lý burner control siemens | nhà phân phối burner control siemens| nhà phân phối bộ điều khiển đầu đốt siemens

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *