Đầu đốt Siemens QRI2B2.B180B

Đầu đốt Siemens QRI2B2.B180B

 • Đầu đốt QRB1B-A070B70A2 – Photoresistive flame detector, higher, housing 50mm, cable 70cm, stripped 70mm
 • Đầu đốt QGO20.000D17 – O2 sensor, for combustion optimization, AC120V
 • Đầu đốt QRB1A-A050B70A2 – Photoresistive flame detector, normal, housing 50mm, cable 50cm, stripped 70mm
 • Đầu đốt QRB1A-A070B70A2 – Photoresistive flame detector, normal, housing 50mm, cable 70cm, stripped 70mm
 • Đầu đốt QRB1A-A150B70A2 – Photoresistive flame detector, normal, housing 50mm, cable 150cm, stripped 70mm
 • Đầu đốt QRC1A1.101C27 – Blue-flame detector, cable 250mm, normal, front, plexiglass, with ferrules
 • Đầu đốt QRA73.A27 – UV flame detector, normal sensitivity, detector tube length 125mm, AC230V
 • Đầu đốt QRA4M.U
 • Đầu đốt QRI2A2.B180B – Infrared flame detector, front, cable 180cm, stripped+ferrules
 • Đầu đốt QRI2B2.B180B1 – Infrared flame detector, lateral, cable 180cm, stripped+ferrules+flange+clamp
 • Đầu đốt QRI2B2.B180B – Infrared flame detector, lateral, cable 180cm, stripped+ferrules
 • Đầu đốt QRB1A-A070B70A – Photoresistive flame detector, normal, housing 50mm, cable 70cm, stripped 70mm
 • Đầu đốt QRA75.A27 – UV flame detector, normal sensitivity, detector tube length 69mm, AC230V
 • Đầu đốt QGO20.000D27 – O2 sensor, for combustion optimization, AC230V
 • Đầu đốt QRA73.A17 – UV flame detector, normal sensitivity, detector tube length 125mm, AC120V
 • Đầu đốt QRA75.A17 – UV flame detector, normal sensitivity, detector tube length 69mm, AC120V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *