Đại lý rơ le bảo vệ Siemens

Đại lý rơ le bảo vệ Siemens

đại lý 3TK2824-1CB30 | siemens 3TK2822-1CB30 | nhà phân phối 3TK2824-2BB40

Rơ le 3TK2821-1CB30 SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24 V AC/DC, 22.5 mm Screw terminal EC instantaneous: 3 NO EC delayed: 0 NO SC: 1NC Autostart/manual start Basic device Maximum achieved SIL: 1, PL: c as expansion unit up to maximum achieved SIL: 3, PL: e
Rơ le 3TK2821-2CB30 SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24 V AC/DC, 22.5 mm Spring-type terminal EC instantaneous: 3 NO EC delayed: 0 NO SC: 1NC Autostart/manual start Basic device Maximum achieved SIL: 1, PL: c as expansion unit up to maximum achieved SIL: 3, PL: e
Rơ le 3TK2822-1CB30 SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24 V AC/DC, 22.5 mm Screw terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 0 NO SC: 0 NC AUTOSTART Basic device Maximum achieved SIL: 3, PL: e
Rơ le 3TK2822-2CB30 SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24 V AC/DC, 22.5 mm Spring-type terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 0 NO SC: 0 NC AUTOSTART Basic device Maximum achieved SIL: 3, PL: e
Rơ le 3TK2823-1CB30 SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24 V AC/DC, 22.5 mm Screw terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 0 NO SC: 0 NC monitored start Basic device Maximum achieved SIL: 3, PL: e
Rơ le 3TK2823-2CB30 SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24 V AC/DC, 22.5 mm Spring-type terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 0 NO SC: 0 NC monitored start Basic device Maximum achieved SIL: 3, PL: e
Rơ le 3TK2824-1AJ20 SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 115V AC, 22.5 mm Screw terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 0 NO SC: 0 NC AUTOSTART Basic device Maximum achieved SIL: 1, PL: c
Rơ le 3TK2824-1AL20 SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 230 V AC, 22.5 mm Screw terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 0 NO SC: 0 NC AUTOSTART Basic device Maximum achieved SIL: 1, PL: c
Rơ le 3TK2824-1BB40 SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24 V DC, 22.5 mm Screw terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 0 NO SC: 0 NC AUTOSTART Basic device Maximum achieved SIL: 1, PL: c
Rơ le 3TK2824-1CB30 SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24 V AC/DC, 22.5 mm Screw terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 0 NO SC: 0 NC AUTOSTART Basic device Maximum achieved SIL: 1, PL: c
Rơ le 3TK2824-2AJ20 SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 115V AC, 22.5 mm Spring-type terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 0 NO SC: 0 NC AUTOSTART Basic device Maximum achieved SIL: 1, PL: c
Rơ le 3TK2824-2AL20 SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 230 V AC, 22.5 mm Spring-type terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 0 NO SC: 0 NC AUTOSTART Basic device Maximum achieved SIL: 1, PL: c
Rơ le 3TK2824-2BB40 SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24 V DC, 22.5 mm Spring-type terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 0 NO SC: 0 NC AUTOSTART Basic device Maximum achieved SIL: 1, PL: c
Rơ le 3TK2824-2CB30 SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24 V AC/DC, 22.5 mm Spring-type terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 0 NO SC: 0 NC AUTOSTART Basic device Maximum achieved SIL: 1, PL: c
Rơ le 3TK2825-1AB20 SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24 V AC, 45 mm overall width Screw terminal EC instantaneous: 3 NO EC delayed: 0 NO SC: 2 NC Autostart/monitored start Basic device Maximum achieved SIL: 3, PL: e
Rơ le 3TK2825-1AJ20 SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 115 V AC, 45 mm overall width Screw terminal EC instantaneous: 3 NO EC delayed: 0 NO SC: 2 NC Autostart/monitored start Basic device Maximum achieved SIL: 3, PL: E
Rơ le 3TK2825-1AL20 SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 230 V AC, 45 mm overall width Screw terminal EC instantaneous: 3 NO EC delayed: 0 NO SC: 2 NC Autostart/monitored start Basic device Maximum achieved SIL: 3, PL: E
Rơ le 3TK2825-1BB40 SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24 V DC, 45 mm overall width Screw terminal EC instantaneous: 3 NO EC delayed: 0 NO SC: 2 NC Autostart/monitored start Basic device Maximum achieved SIL: 3, PL: E
Rơ le 3TK2825-2AB20 SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24 V AC, 45 mm overall width Spring-type terminal EC instantaneous: 3 NO EC delayed: 0 NO SC: 2 NC Autostart/monitored start Basic device Maximum achieved SIL: 3, PL: e
Rơ le 3TK2825-2AJ20 SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 115 V AC, 45 mm overall width Spring-type terminal EC instantaneous: 3 NO EC delayed: 0 NO SC: 2 NC Autostart/monitored start Basic device Maximum achieved SIL: 3, PL: e
Rơ le 3TK2825-2AL20 SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 230 V AC, 45 mm overall width Spring-type terminal EC instantaneous: 3 NO EC delayed: 0 NO SC: 2 NC Autostart/monitored start Basic device Maximum achieved SIL: 3, PL: e
Rơ le 3TK2825-2BB40 SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24 V DC, 45 mm overall width Spring-type terminal EC instantaneous: 3 NO EC delayed: 0 NO SC: 2 NC Autostart/monitored start Basic device Maximum achieved SIL: 3, PL: e
Rơ le 3TK2826-1BB40 product series is 3SK2 (see FAQ 109741483) SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24 V DC, 45 mm screw terminal EC instantaneous: 4 NO EC delayed: 0 SC: 3 Switch with 8 functions Basic device Maximum achievable PL according to EN 13849-1: Maximum achievable SIL according to IEC 61508: 3
Rơ le 3TK2826-1BB41 product series is 3SK2 (see FAQ 109741483) SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24 V DC, 45 mm screw terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 2 SC: 4 Switch with 8 functions Basic device Maximum achievable PL according to EN 13849-1: Maximum achievable SIL according to IEC 61508: 3
Rơ le 3TK2826-1BB42 product series is 3SK2 (see FAQ 109741483) SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24 V DC, 45 mm screw terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 2 SC: 4 Switch with 8 functions Basic device Maximum achievable PL according to EN 13849-1: Maximum achievable SIL according to IEC 61508: 3
Rơ le 3TK2826-1BB44 product series is 3SK2 (see FAQ 109741483) SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24 V DC, 45 mm screw terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 2 SC: 4 Switch with 8 functions Basic device Maximum achievable PL according to EN 13849-1: Maximum achievable SIL according to IEC 61508: 3
Rơ le 3TK2826-1CW30 product series is 3SK2 (see FAQ 109741483) SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24…240 V UC, 45 mm overall width screw terminal EC instantaneous: 4 NO EC delayed: 0 SC: 2 Switch with 8 functions Basic device Maximum achievable PL according to EN 13849-1: Maximum achievable SIL according to IEC 61508: 3
Rơ le 3TK2826-1CW31 product series is 3SK2 (see FAQ 109741483) SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24…240 V UC, 45 mm overall width screw terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 2 SC: 3 Switch with 8 functions Basic device Maximum achievable PL according to EN 13849-1: Maximum achievable SIL according to IEC 61508: 3
Rơ le 3TK2826-1CW32 product series is 3SK2 (see FAQ 109741483) SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24…240 V UC, 45 mm overall width screw terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 2 SC: 3 Switch with 8 functions Basic device Maximum achievable PL according to EN 13849-1: Maximum achievable SIL according to IEC 61508: 3
Rơ le 3TK2826-1CW34 product series is 3SK2 (see FAQ 109741483) SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24…240 V UC, 45 mm overall width screw terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 2 SC: 3 Switch with 8 functions Basic device Maximum achievable PL according to EN 13849-1: Maximum achievable SIL according to IEC 61508: 3
Rơ le 3TK2826-2BB40 product series is 3SK2 (see FAQ 109741483) SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24 V DC, 45 mm Spring-type terminal EC instantaneous: 4 NO EC delayed: 0 SC: 3 Switch with 8 functions Basic device Maximum achievable PL according to EN 13849-1: Maximum achievable SIL according to IEC 61508: 3
Rơ le 3TK2826-2BB41 product series is 3SK2 (see FAQ 109741483) SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24 V DC, 45 mm Spring-type terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 2 SC: 4 Switch with 8 functions Basic device Maximum achievable PL according to EN 13849-1: Maximum achievable SIL according to IEC 61508: 3
Rơ le 3TK2826-2BB42 product series is 3SK2 (see FAQ 109741483) SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24 V DC, 45 mm Spring-type terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 2 SC: 4 Switch with 8 functions Basic device Maximum achievable PL according to EN 13849-1: Maximum achievable SIL according to IEC 61508: 3
Rơ le 3TK2826-2BB44 product series is 3SK2 (see FAQ 109741483) SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24 V DC, 45 mm Spring-type terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 2 SC: 4 Switch with 8 functions Basic device Maximum achievable PL according to EN 13849-1: Maximum achievable SIL according to IEC 61508: 3
Rơ le 3TK2826-2CW30 product series is 3SK2 (see FAQ 109741483) SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24…240 V UC, 45 mm overall width Spring-type terminal EC instantaneous: 4 NO EC delayed: 0 SC: 2 Switch with 8 functions Basic device Maximum achievable PL according to EN 13849-1: Maximum achievable SIL according to IEC 61508: 3
Rơ le 3TK2826-2CW31 product series is 3SK2 (see FAQ 109741483) SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24…240 V UC, 45 mm overall width Spring-type terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 2 SC: 3 Switch with 8 functions Basic device Maximum achievable PL according to EN 13849-1: Maximum achievable SIL according to IEC 61508: 3
Rơ le 3TK2826-2CW32 product series is 3SK2 (see FAQ 109741483) SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24…240 V UC, 45 mm overall width Spring-type terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 2 SC: 3 Switch with 8 functions Basic device Maximum achievable PL according to EN 13849-1: Maximum achievable SIL according to IEC 61508: 3
Rơ le 3TK2826-2CW34 product series is 3SK2 (see FAQ 109741483) SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24…240 V UC, 45 mm overall width Spring-type terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 2 SC: 3 Switch with 8 functions Basic device Maximum achievable PL according to EN 13849-1: Maximum achievable SIL according to IEC 61508: 3
Rơ le 3TK2827-1AB20 SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24 V AC, 45 mm overall width Screw terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 2NO, 0.5…30 s SC: 1NC monitored start Basic device Maximum achieved SIL: 3/2, PL: e/d
Rơ le 3TK2827-1AB21 SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 24 V AC, 45 mm overall width Screw terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 2NO, 0.05…3 s SC: 1NC monitored start Basic device Maximum achieved SIL: 3/2, PL: e/d

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *